bennerweb (4)
bennerweb (1)
previous arrow
next arrow

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ 2566

 • โครงสร้างสถานศึกษา
 • ข้อมูลผู้บริหาร
 • อำนาจหน้าที่
 • แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา
 • ข้อมูลการติดต่อ
 • กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 • ข่าวประชาสัมพันธ์
 • Q&A
 • Social Network
 • แผนดำเนินงานประจำปี
 • รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
 • คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
 • คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
 • ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 • E-Service
 • แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
  รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
 • ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 • สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
 • ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 • การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 • เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
 • การดำเนินการเพื่อการจัดการความเสี่ยงการทุจริต
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 • ผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา
 • การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา

วารสารประชาสัมพันธ์