📲 ThaiD คือ แอปพลิเคชันที่เกิดจากการพัฒนาระบบการพิสูจน์ และยืนยันตัวตน และเปรียบเทียบใบหน้าทางดิจิทัล โดยใช้สำหรับยืนยันตัวตน หรือใช้แสดงแทนบัตรประจำตัวประชาชน ในการทำธุรกรรม – รับบริการ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ในด้านความสะดวก สบาย ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย รวดเร็ว และอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ ดูน้อยลง

📲 ขอเชิญชวนดาวน์โหลด
แอปพลิเคชัน ThaiD หรือ "ไทยดี" แสดงบัตรประชาชนผ่านแอปฯ ได้ทันที ยกระดับการให้บริการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล เพื่อประโยชน์ในการทำธุรกรรมและอำนวยความสะดวกการให้บริการภาครัฐเพื่อประชาชนบนมือถือ โดยดาวน์โหลด ได้ทั้ง IOS และ Android

📲 ThaiD คือ แอปพลิเคชันที่เกิดจากการพัฒนาระบบการพิสูจน์ และยืนยันตัวตน และเปรียบเทียบใบหน้าทางดิจิทัล โดยใช้สำหรับยืนยันตัวตน หรือใช้แสดงแทนบัตรประจำตัวประชาชน ในการทำธุรกรรม - รับบริการ กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนต่างๆ เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้ใช้ในด้านความสะดวก สบาย ประหยัดเวลา ค่าใช้จ่าย รวดเร็ว และอยู่บนพื้นฐานความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสำคัญ ดูน้อยลง