วันที่ 29-30 มิถุนายน 2566 นายรณชัย ธรรมราช ผู้อำนวยการโรงเรียนนายมวิทยาคาร พร้อมด้วยนางสาวสายฝน พูลผล ศึกษาดูงานโครงการการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา ระยะขั้นที่ 1 ขั้นพัฒนาผู้นำ โรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) โดยใช้นวัตกรรมเป็นฐานและการพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้สู่คุณภาพผู้เรียน โดยสหวิทยาเขตพระศรีเจริญ

ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์