วิสัยทัศน์  (Vision)

              โรงเรียนนายมวิทยาคาร   มุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ  โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้ น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการจัดการศึกษา  ให้เกิดคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ  ภายในปีการศึกษา  2556