ยินดีกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

เนื่องในวันที่ 13 มิถุนายน 2566 นางสาว รุ่งนภา ปฏิโชติ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1

ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ3🥉ในการแข่งขันกล่าวสุนทรพจน์ หัวข้อ”เยาวชนรักสถาบัน”

และในวันที่ 27 มิถุนายน 2566

นางสาว ภวิภา สุขส่ง

นางสาว รุ่งนภา ปฏิโชติ

นางสาว อนันตญา หินผา

นางสาว เสาวพร เอื้อแท้

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลชมเชยอันดับ3🥉 ในการประกวดคริปวิดีโอ ในหัวข้อ’เยาวชนในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข’

ครูผู้ฝึกสอน นางสาวชไมพร แสนโท