ประวัติโรงเรียนนายมวิทยาคาร

โรงเรียนนายมวิทยาคาร เดิมเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียน “น้ำปลีกศึกษา” ชื่อโรงเรียน “น้ำปลีกศึกษาสาขาตำบลนาหมอม้า” เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2535 ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 1 ห้อง โดยอาศัยที่ทำการสภาตำบลนาหมอม้าเป็นสถานที่เรียน ปีการศึกษา 2536 ได้ขอรับบริจาคที่ดินสาธารณประโยชน์จากสภาตำบลนาหมอม้า จำนวน 36 ไร่ เป็นสถานที่เตรียมจัดตั้งโรงเรียน ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน นายมวิทยาคารในปัจจุบัน โดยได้รับการประกาศจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกเทศตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2540

วันที่ 4 กันยายน 2540 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายสุมิตร เรืองบุตร อาจารย์ 2 ระดับ 7 โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่โรงเรียน

นายมวิทยาคาร

วันที่ 1 ตุลาคม 2545 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายสุมิตร เรืองบุตร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนนายมวิทยาคาร

วันที่ 5 ตุลาคม 2547 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งให้นายสมพงษ์ บุญชม ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนายมวิทยาคาร

วันที่ 1 ตุลาคม 2550 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แต่งตั้งให้นางสุมาลัย สุขกุล ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนายมวิทยาคาร จนถึงปัจจุบัน