ประชาสัมพันธ์รางวัลพระพฤหัสบดี ปี 2566

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จัดให้มีโครงการรางวัลพระพฤหัสบดี เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาและผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษาบุคคล และหน่วยงานที่จัดส่งเสริมหรือสนับสนุนด้านสวัสดิการและสวัสดิภาพ ให้แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา ผู้เรียน และผู้ปกครอง

กำหนดวันยื่นใบสมัครหรือใบเสนอชื่อผู้มีคุณูปการพร้อมผลงานได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดในพื้นที่ปฏิบัติงาน ภายใน 31 กรกฎาคม 2566

http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=5169