ชั้น/เพศชายหญิงรวมห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 14540853
มัธยมศึกษาปีที่ 24431753
มัธยมศึกษาปีที่ 33330632
รวมมัธยมต้น1221012238
มัธยมศึกษาปีที่ 42229512
มัธยมศึกษาปีที่ 52217392
มัธยมศึกษาปีที่ 63219512
รวมมัธยมปลายและเทียบเท่า76651416
รวมทั้งหมด19816636414

ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2566