ชื่อ-สกุล/ตำแหน่ง

นายรณชัย ธรรมราช
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางสาววิชชุตา นนทวัน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : –

นายสวัสดิ์ สายโท
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

นายพนมเทียน บัวจูม
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

นางนวลจันทร์ ส่วนบุญ
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกัลลิกา ศรีหาสาร
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางนงรัก ขันตี
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

นางสาวสายฝน พูลผล
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายทินกร เกื้อทาน
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางสาววนิดา สร้อยจิต
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายธวัชชัย อุทธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

นางธิดาทิพย์ อุทธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ศิลปศึกษา ดนตรี นาฏศิลป์

นายบุญมี เฉลิมวงศ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นายสมศักดิ์ บุญประจำ
ครู ชำนาญการ
กลุ่มสาระ ฯ : คณิตศาสตร์

นางสาวลดาวัลย์ สุรำไพ
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายสิทธิชาติ สุระพล
ครู
กลุ่มสาระ ฯ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสาวกิตติยากร บุญสุภาพ
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเตชินี มุทุกันต์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นางสาวธัญวรรณ ชูรัตน์
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

นางสาวชไมพร แสนโท
ครูผู้ช่วย
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางปรัตดา พิมพชัย
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : การงานอาชีพ

นายยุทธศักดิ์ ศรีขาว
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : สุขศึกษา พลศึกษา

นางสาวสุพัตรา สมาน
ครู (พนักงานงานราชการ)
กลุ่มสาระ ฯ : ภาษาไทย

นางสาวพิมพ์ลภัส มงคลมาตย์
ครูธุรการ
กลุ่มสาระ ฯ : –

นางสาวรุ่งอรุณ เจริญบุญ
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
กลุ่มสาระ ฯ : ทุกกลุ่มสาระ

นายคมสัน ประหยัด
นักการภารโรง
กลุ่มสาระ ฯ : –