ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น ThaID

Thai Digital ldentity หรือไทยดี

มิติใหม่แห่งการ ทำธุรกรรมภาครัฐ และเอกชนผ่านช่องทางดิจิทัล ”สะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยมากยิ่งขึ้น”

สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง

ระบบAndroid

https://play.google.com/store/apps/details…

ระบบIOS

https://apps.apple.com/th/app/thaid/id1533612248